KLI034 Portrait of Amalie Zuckerkandl

£9.00£35.00

Gustav Klimt