KLI042 Study for Portrait of a Lady

£9.00£35.00

Gustav Klimt